• Feature 1
 • Feature 2
 • Feature 3
 • Feature 4

  Obchodní podmínky okrasné školky Agarden

   

   

  Obchodní podmínky dodávek rostlin Agarden rostliny s.r.o.

  I.

  Působnost

  1. Tyto obchodní podmínky se vztahují a platí pro všechny nabídky a obchodní smlouvy k dodávce zboží, které prodává, dodává či jakýmkoliv jiným obdobným způsobem distribuuje společnost Agarden rostliny s.r.o., se sídlem Boseň 124, PSČ 295 01,           IČO: 289 61 404, DIČ: CZ 280 61 404, (dále jen Agarden rostliny).
  2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kterékoliv obchodní smlouvy či objednávky, kde je prodávajícím či dodavatelem Agarden rostliny.
  3. Tyto obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu. Změna těchto obchodních podmínek je možná pouze dohodou obou stran při uzavírání smlouvy, a to písemnou formou.
  4. Obchodní podmínky jsou závazné v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění k 1.1.2013.

  II.

  Nabídky

  1. Všechny nabídky vystavené společností  Agarden rostliny jsou nezávazné, pokud není v nabídce písemně určeno, že se jedná o závaznou nabídku. V takovém případě nabídka obsahuje vymezení doby, po kterou je závazná. Po jejím uplynutí se stává nabídkou nezávaznou. Neobsahuje-li závazná nabídka stanovení doby závaznosti, má se za to, že je závazná po dobu 30 dnů ode dne vystavení.
  2. Nabídková cena se může lišit od cen standardního ceníku společnosti Agarden rostliny. V případě rozdílu mezi cenou uvedenou v nabídce a cenou uvedenou ve standardním ceníku společnosti Agarden rostliny platí cena uvedená v nabídce.

  III.

  Objednávky a kupní smlouvy

  1. Objednávky odběratelé zasílají společnosti Agarden rostliny v písemné nebo elektronické podobě, a to poštou nebo emailem. Objednávku je možné předat také osobně v sídle společnosti Agarden rostliny.
  2. Objednávka na zboží dodávané společností Agarden rostliny musí obsahovat:
  • obchodní jméno a sídlo odběratele, jeho IČO, DIČ a označení osoby jednající jeho jménem včetně označení právního důvodu jednání
  • objednávané zboží, jeho přesný latinský název, množství a velikost
  • požadovaný termín dodání
  • požadovaný způsob dopravy
  • bankovní spojení
  • datum a podpis odběratele
  1. Objednávky nepřesahující hodnotu 10.000,-- Kč nemusí být v písemné nebo elektronické formě.
  2. Potvrzení objednávky dojde, není-li dále stanoveno jinak, k uzavření kupní smlouvy s podmínkami uvedenými v objednávce. Pokud to vyžaduje odběratel či společnost Agarden rostliny, bude na základě objednávky ze strany společnosti Agarden rostliny předložen vypracovaný návrh kupní smlouvy, který bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti a současně bude v souladu s objednávkou. Ze strany společnosti Agarden rostliny podepsaný návrh kupní smlouvy bude společností Agarden rostliny odeslán ve dvojím vyhotovení odběrateli, který jej v případě souhlasu podepíše a jedno vyhotovení vrátí zpět společnosti Agarden rostliny.
  3. Při okamžitém odběru bez předchozí objednávky budou tyto Obchodní podmínky součástí dodacího listu či daňového dokladu a podpisem těchto dokladů případně jejich převzetím odběratel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

  IV.

  Ceny

  1. Ceny zboží uvedené v nabídkách společnosti Agarden rostliny s.r.o. jsou jednotkové, tedy vyjadřují cenu jednoho kusu příslušného zboží a neobsahují DPH a náklady na dopravu.
  2. Náklady na substrát, kontejner, drátěný bal a jutu jsou zahrnuty v ceně dle předchozího odstavce, pokud se jedná o rostliny, které jsou obvykle dodávané se zemním balem či v kontejneru.
  3. Veškeré ceny jsou platné s místem dodání v sídle společnosti Agarden rostliny.
  4. Náklady na dopravu zajišťovanou na základě požadavku odběratele společností Agarden rostliny do místa dodání, nedojde-li k jeho převzetí odběratelem v sídle společnosti Agarden rostliny, hradí zákazník.
  5. K ceně stanovené podle předchozích odstavců bude připočteno DPH v zákonné výši, pokud dodání zboží DPH podléhá.

  V.

  Obaly

  1. Rostliny expedované společností Agarden rostliny jsou dodávány v příslušných obalech, adekvátních ke konkrétnímu druhu rostlin. Obaly - CC vozíky, paletboxy, palety a přepravky jsou vždy účtovány samostatně.
  2. Stejné obaly v nepoškozeném stavu a ve stejném množství lze při dodání zboží vrátit a toto zaznamenat na dodací list nebo daňový doklad. Ve stejné ceně budou vrácené obaly odečteny. Tuto výměnu lze uskutečnit pouze v době dodání zboží, příp. po předchozí domluvě v jiné době.

  VI.

  Expedice rostlin

  1. Způsob dopravy je řešen na objednávce.
  2. Místem dodání zboží odběrateli je, není-li dále stanoveno jinak, sídlo společnosti Agarden rostliny. V tomto případě je okamžikem dodání zboží okamžik, kdy je zboží předáno zákazníkovi nebo naloženo na příslušný dopravní nebo obdobný prostředek určený k přepravě zboží.
  3. Není-li doprava zboží zajišťována společností Agarden rostliny, je místem dodání místo vykládky určené zákazníkem v objednávce. V takovém případě je okamžikem dodání okamžik, kdy dojde ke složení zboží v místě jeho dodání.
  4. Není-li odběr zboží realizován bezprostředně po jeho objednávce, společnost Agarden rostliny vyzve odběratele přiměřeným způsobem (telefonicky, faxem, prostřednictvím datové sítě) k odběru objednaného a připraveného zboží. Výzvou k vyzvednutí zboží je ze strany společnosti Agarden rostliny splněn termín dodání uvedený v objednávce. Odběratel je povinen v případě, že společnost Agarden rostliny zajišťuje dopravu zboží, sdělit do 10 dnů od odeslání výzvy podrobnosti k místu a času jeho dodání, pokud to nevyplývá z objednávky. V případě, že společnost Agarden rostliny dopravu zboží nezajišťuje, je odběratel povinen do 10 dnů od odeslání výzvy zboží odebrat. Neučiní-li tak, může společnost Agarden s tímto zbožím dále dle své úvahy disponovat, např. jej prodat. V případě, že dojde po uplynutí doby 10 dnů určené k vyzvednutí zboží k jeho dodání odběrateli, který jej objednal, může společnost Agarden rostliny požadovat úhradu skladného až do výše 1% z celkové ceny zboží za každý den.
  5. V případě, že si dopravu zboží zajišťuje odběratel, přechází odpovědnost za zboží a za péči o něj a za jeho poškození, jakož i za vady zboží vzniklé v důsledku přepravy, na odběratele nebo na jím určeného dopravce, a to nejpozději okamžikem naložení zboží na příslušný prostředek určený k jeho převozu.
  6. Společnost Agarden rostliny neodpovídá za škody (s výjimkou škody na zboží) vzniklé prodlením v dodání rostlin, pokud tyto vznikly z objektivních důvodů, např. nevhodné klimatické podmínky, nehoda v dopravě apod.
  7. Způsob naložení rostlin na dopravní prostředek určuje společnost Agarden rostliny.
  8. Odběratel je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li dodané zboží tomu, co bylo dohodnuto či objednáno, nebo má-li zjevné vady, musí o této skutečnosti pořídit zápis do dodacího listu a neprodleně, nejpozději do 16:00 hodin dne následujícího po dni převzetí zboží, informovat společnost Agarden rostliny. V případě nesplnění tohoto postupu se má za to, že zboží bylo dodáno řádně a bez vad.

  VII.

  Kvalita rostlin

  1. Společnost Agarden rostliny ručí za to že, zboží bude dodáno v živém stavu bez nemocí a škůdců. Druh, kultivar, velikost a množství dodávaného zboží odpovídá objednávce.
  2. Rostliny se zemním balem budou řádně zabaleny do plachetek k tomu určených v zemi, ve které rostly, větší baly navíc ještě v drátěném koši. Pokud to vyžadují podmínky transportu, budou větve svázány, příp. redukovány řezem.
  3. Rozměry a velikosti dodávaných rostlin se řídí školkařskou normou z května 2001 vypracovanou Svazem školkařů České republiky, která doplňuje úvodní související normu ČSN 464902 – Výpěstky okrasných dřevin. Třídění velikostí lesních sazenic se řídí ČSN 482115 – Sadební materiál lesních dřevin.
  4. Společnost Agarden rostliny nese odpovědnost za veškeré rostliny, které nejsou odolné proti mrazu, až do okamžiku předání zákazníkovi, tj. převzetí zákazníkem ve školce nebo na místě určení, pokud zajišťuje dopravu společnost Agarden rostliny.

   

   

  VIII.

  Platební podmínky

  1. Lhůta splatnosti faktur společnosti Agarden rostliny činí 14 dnů od data vystavení faktury, pokud není domluveno jinak. Společnost Agarden rostliny je oprávněna daňové doklady, které splňují zákonné náležitosti, zasílat i jen v elektronické podobě.
  2. U nových odběratelů může společnost Agarden rostliny dle svého uvážení vyžadovat platbu předem nebo v hotovosti při odběru zboží.
  3. Odběratel souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasí s tím, že společnost Agarden rostliny je oprávněna v případě prodlení odběratele s uhrazením ceny dodaného zboží nebo její části požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok společnosti Agarden rostliny na náhradu škody. Takto sjednaná smluvní pokuta rovněž neslouží k úhradě žádných nákladů, které jsou nebo budou společností Agarden rostliny vynaloženy přímo či nepřímo v souvislosti s vymáháním dlužné částky. Tyto náklady budou ve výši, v jaké vzniknou, uplatněny vůči odběrateli jako náhrada škody.
  4. Zaplacením se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet společnosti Agarden rostliny, či složena v hotovosti do pokladny Agarden rostliny.
  5. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti Agarden rostliny.
  6. Odběratel se zavazuje, že do doby, než bude zboží společnosti Agarden rostliny řádně a v plné výši zaplaceno, nebude s ním dále disponovat, zejména jej neprodá, ani k němu nezřídí či neposkytne právo ve prospěch třetí osoby. Společnost Agarden rostliny má právo požadovat v případě prodlení s úhradou ceny zboží jeho úplné nebo poměrné vrácení. Odběratel je povinen do doby úplného zaplacení dodaného zboží řádně a s náležitou péčí o něj pečovat, jinak odpovídá za veškeré škody, které tím na zboží vzniknou.
  7. V případě, že jde o odběratele, který opakovaně neplnil řádně své platební povinnosti, má společnost Agarden rostliny při jeho další objednávce právo požadovat platbu předem.
  8. Odběratel bere na vědomí, že nebude-li faktura zaplacena včas, zašle společnost Agarden rostliny písemnou upomínku. Nebude-li dlužná částka zaplacena ani poté, může být podána žaloba, kterou se společnost Agarden rostliny může domáhat úhrady dlužné pohledávky a veškerých dalších souvisejících nároků.

  IX.

  Záruky a reklamace

  1. Společnost Agarden rostliny ručí za pravost a kvalitu dodaných rostlin. Při prokazatelných rozdílech má odběratel právo požadovat výměnu zboží.
  2. Skrytá poškození ze zimy, která předcházela okamžiku dodání zboží odběrateli, jsou považována za vady jen tehdy, pokud se na zboží projeví do 31.5. roku, v němž bylo zboží dodáno. V případě jejich výskytu je odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit společnosti Agarden rostliny, a to bezodkladně poté, kdy takovou skutečnost zjistí, nejpozději však do 31.5. roku, v němž bylo zboží dodáno. Společnost Agarden rostliny poté navrhne řešení.
  3. Jestliže bude po uzavření smlouvy, ale ještě před dodáním zboží zřejmé, že koupené rostliny nedosahují zcela nebo vůbec dohodnuté kvality, velikosti, nebo se objeví jiné nedostatky, které nebylo možné v době uzavření kupní smlouvy předvídat, společnost Agarden rostliny tuto skutečnost neprodleně přiměřeným způsobem oznámí odběrateli s návrhem řešení, případně nabídne druhovou alternativu.
  4. Odběratel oznámí nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zprávy od společnosti Agarden rostliny, dle předchozího odstavce, jaké z navržených řešení volí. Pokud Agarden rostliny neobdrží žádnou zprávu, bude se mít za to, že návrh řešení, je-li návrhů řešení uvedeno více, tak ten, který je uveden první v pořadí, je ze strany odběratele akceptován.
  5. Odběratel je povinen poskytnout společnosti Agarden rostliny nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace.
  6. V případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení může společnost Agarden rostliny po dohodě s odběratelem dodat druhovou alternativu.
  7. Hodnota plnění reklamace je maximálně do výše hodnoty dodávaného zboží.
  8. Společnost Agarden rostliny neručí za případné následné škody, které by mohly odběrateli nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti se zbožím nebo jeho používáním.
  9. Společnost Agarden rostliny nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jí dodaného zboží, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
  10. Reklamace může být uznána pouze v případě správného technologického postupu a správné následné údržby. Zboží musí být dopravováno výhradně v uzavřeném prostoru (například krytý vůz nebo krytý návěs). Výsadba se musí provést neprodleně po dodání zboží. Při výsadbě stromů se zemním balem musí mít výsadbová jáma minimálně dvojnásobný objem, než je velikost balu, musí být instalována závlahová sonda kolem celého balu a vytvořena závlahová mísa mulčována borkou ve vrstvě alespoň 10 cm. U veškeré výsadby musí být výsadbová jáma zasypána substrátem nebo kvalitní zeminou. Stromy od velikosti 12-14 cm musí být kotveny na tři kůly, musí u nich být proveden redukční řez koruny a kmen obalen alespoň jednou vrstvou juty. U veškeré výsadby musí být provedena dostatečná zálivka bezprostředně po výsadbě i následně. U veškeré výsadby musí být provedena dostatečná zálivka bezprostředně po výsadbě i následně. Veškeré prostokořenné rostliny musí být ihned po převzetí odběratelem založeny a dostatečně zality nebo vysázeny, proveden redukční řez nadzemní části, adekvátní řez kořenového systému, výsadba mulčována a provedena dostatečná zálivka. V případě reklamace má společnost Agarden rostliny právo požadovat fotodokumentaci či jiné důkazní prostředky o výše uvedeném.    

  X.

  Ostatní ujednání

  1. Veškeré vztahy mezi společností Agarden rostliny a odběratelem související přímo či nepřímo s dodáním zboží a veškerými souvisejícími otázkami a bez ohledu na konkrétní okolnosti případu se řídí výlučně českým právem.
  2. Odběratel souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasí s tím, že veškeré případné spory mezi ním a společností Agarden rostliny přímo či nepřímo související s dodáním zboží budou rozhodovány podle českého hmotného i procesního práva Okresním soudem v Mladé Boleslavi, bude-li podle českého práva dána příslušnost okresního soudu, nebo Krajským soudem v Praze, bude-li podle českého práva dána příslušnost krajského soudu.
  3. Vzájemná korespondence odběratele a společnosti Agarden rostliny týkající se dodání zboží a otázek souvisejících, nedojde-li k osobnímu předání a převzetí, které bude přebírajícím potvrzeno, bude zasílána datovou sítí (emailem) na adresy uvedené v objednávce nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresy uvedené v objednávce. Korespondence bude vedena a zasílána vedle datové sítě dále prostřednictvím veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v  případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení. Účinky spojené s doručením korespondence prostřednictvím emailu nastanou přečtením doručeného emailu jeho adresátem, nejpozději však den následující po jeho odeslání.

   

  Potřebujete poradit?

  Odeslání zprávy. Všechna pole označená * jsou povinná.